ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő

1.1 Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Adatkezelő: Referencia Kapu Kft.

Székhely: 3644 Tardona, Katus domb 1.

Levelezési cím: 1133 Budapest, Váci út 116-118. Tower 1.

E-mail cím: helpdesk@bnref.hu

Telefon: +36 30 647 68 36

Honlap: www.referenciakapu.hu

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikoregyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejűtájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve aváltozás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

A Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács2016/679 Rendelete („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és azinformációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a PolgáriTörvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései alapjánkészült.

2. Adatkezelés célja

2.1 Szolgáltatások hirdetése, információ nyújtása a honlap látogatóiszámára

A társaság bemutatása

A társaság elérhetőségének feltüntetése

A társaság által kínált szolgáltatások bemutatása

Kapcsolattartás az érdeklődő személyekkel

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

– Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

Az érintett a honlapra történő látogatása során megadta az A) pont szerinti adatokat az adatkezelő számára.

A Kezelt adatok köre:

Személyes azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, elérhetőség (telefonszám, e-mail cím), dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének IP címe, valamint az ügyfelek által önkéntesen megadott egyéb adatok.

Szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődés esetén a kezelt adatok köre:

Név,

E-mail cím,

Érintett által küldött üzenet, általa az üzenetben megadott egyéb adatok (Pl.: telefonszám, másodlagos e-mail cím, lakcím, tartózkodási hely).

Amennyiben érintett olyan személyes adatot ad meg a szabadon kitölthető üzenetben, amely nem szükséges ahhoz, hogy Adatkezelő a honlapon elérhető funkció céljához igazodva kezelje a személyes adatot, Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a szükségtelen személyes adat törléséről.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: A személyes adatok megadása az Érintett döntésén múlik, azonban név és e-mail cím hiányában az üzenetet nem tudja elküldeni.

2.2 Új munkaerő kiválasztása az Adatkezelő számára:

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által meghirdetett állásra való jelentkezés, a pályázat elbírálása, munkaviszony létesítése.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre:

Név,

Email cím,

Kapcsolatfelvevő által írt üzenet,

3. Érintettek köre

A https://referenciakapu.hu/ weboldalt látogató felhasználók, érdeklődők, az általuk megadott kapcsolattartó személyek.

4. Gyermekek

A szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólnak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

5. Az adatkezelés időtartama

Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig

IP cím…………., 30 nap

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Jelen honlap üzemeltetését a Referencia Kapu Kft., 3644 Tardona, Katus domb 1., Cg. ………….

7. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a megjelölt adatfeldolgozó kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő és adatfeldolgozó kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

8. Automata döntéshozatal

Adatkezelő nem alkalmaz automata döntéshozatali rendszert.

9. Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken kérelmezheti az Adatkezelőnél:

kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,

kérheti adatainak helyesbítését,

kérheti személyes adatainak törlését vagy az adatkezelés korlátozását,

tiltakozhat az adatkezelés ellen

kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.

rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.

rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül kivizsgálja a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is – és az adatokat zárolja. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

Amennyiben az Érintett a Szervezet által meghozott döntéssel nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

9.1 A tájékoztatás költsége

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.

A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.

Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

9.2 Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy a Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

9.3 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

10.  Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

11.  Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;

csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;

az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;

gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

12.  Jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre az érintetett tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről

Elfogadom a Cookie-kat